ZASADY WSPÓŁPRACY

Zasady współpracy przy realizacji ogrodu:

Wykonawca – firma OGRODNIA

Zleceniodawca – osoba zlecająca wykonanie prac w ogrodzie

Ustalenia początkowe

 1. Zleceniodawca otrzymuje szczegółowy kosztorys przedstawiający cenę, za jaką zostanie wykonana dana usługa. Wykonawca zobowiązuje się nie przekroczyć podanej kwoty, jeżeli nie będą dokonywane zmiany w ustalonym wcześniej zakresie prac. Kosztorys jest integralną częścią umowy.
 2. Ogród wykonuje się na podstawie wykonanego wcześniej projektu, rysunku koncepcyjnego lub innych ustaleń.
 3. Zleceniodawca ma prawo dokonać zmian we wcześniejszych ustaleniach dotyczących zagospodarowania działki np.: zmiany kształtu rabat, wielkości trawnika, doboru roślin – do momentu ich posadzenia. Zmiany takie mogą mieć wpływ na wcześniej sporządzony kosztorys.
 4. W przypadku gdy wprowadzone przez Zleceniodawcę zmiany spowodują przekroczenie przewidzianego wcześniej kosztorysu, do umowy zostanie dołączony aneks informujący o dodatkowych płatnościach.
 5. Zleceniodawca może sam zakupić i dostarczyć na teren ogrodu część materiałów wykazanych w kosztorysie. Wykonawca nie bierze w takim przypadku odpowiedzialności za jakość dostarczonych materiałów.

 6. Wykonawca zakupując materiały dostarcza je do ogrodu we własnym zakresie.

 7. Do zakupionych roślin doliczane jest 20% od ceny hurtowej obowiązujących w szkółkach w Braniewie i Elblągu. Wykonawca przejmuje tym samym na siebie obowiązek zakupu odpowiednich gatunków w najlepszej dostępnej jakości. Zamiana jednego gatunku na inny podobny możliwa jest po uzgodnieniu ze Zleceniodawcą. W kosztorysie podana jest cena hurtowa powiększona o 20%.

 8. W przypadku innych materiałów ceną proponowaną przez firmę OGRODNIA jest cena podana w kosztorysie.

 9. Ceny podane w kosztorysie mogą ulec zmianie w przypadkach niezależnych od Wykonawcy – np. zmiana cen materiałów w trakcie realizacji lub zmiana stawki VAT.

Rozpoczęcie prac

 1. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć i zakończyć pracę w uzgodnionych wcześniej terminach.
 2. Niektóre prace ze względów technicznych zostaną podzielone na etapy i wykonane w późniejszych terminach. Należą do nich – pierwsze koszenie trawnika, sadzenie roślin cebulowych, dosadzanie poszczególnych gatunków roślin, okrycie roślin przed zimą.
 3. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych termin rozpoczęcia i zakończenia prac może ulec zmianie.
 4. Koniec prac może ulec zmianie również z przyczyn niezależnych od Wykonawcy np.: przesuwania się prac innych ekip budowlanych.
 5. Zleceniodawca zobowiązany jest do przygotowania terenu według wcześniejszych ustaleń do dnia rozpoczęcia prac.
 6. Zleceniodawca zapewnia dostęp do bieżącej wody oraz możliwość korzystania z toalety.
 7. W przypadku braku możliwości korzystania z toalety zostanie zamówiona toaleta przenośna, koszt wynajęcia zostanie doliczony od całości realizacji.

Przebieg prac

 1. Wykonawca wybiera najkorzystniejszą dla danego ogrodu kolejność prac. Generalnie realizacja dzieli się na następujące etapy: prace ziemne – przygotowanie i oczyszczenie terenu, ukształtowanie terenu, wytyczenie w terenie kształtów rabat i trawnika, rozłożenie maty, sadzenie roślin, wysypanie kory, wyrównanie terenu pod trawnik, wysianie trawy lub rozłożenie darni. Zakres prac w danym ogrodzie określa umowa i kosztorys sporządzany przed realizacją.
 2. Sadzenie roślin obejmuje zaprawienie dołów ziemią kompostową (odpowiednim rodzajem dla każdego gatunku) oraz nawozem wieloskładnikowym działającym 1 miesiąc (nawóz używany tylko do sierpnia). Rośliny są podlewane przez Wykonawcę pierwszego dnia po posadzeniu oraz w kolejne dni do czasu zakończenia głównego etapu prac (jeżeli tego dnia pracownicy są obecni). Po zakończeniu prac Zleceniodawca jest zobowiązany do codziennego podlewania roślin przez okres 1 miesiąca.
 3. Wielkość sadzonych roślin zależy od opcji wybranej przez Zleceniodawcę na etapie tworzenia kosztorysu. Zleceniodawca zostanie poinformowany o dostępnych wielkościach i ich cenie.
 4. Kora wykorzystywana do ściółkowania rabat jest wysokiej jakość z dobrze wypełnionymi workami. Rozliczenie następuje od ilości zużytych worków.
 5. Przed wysianiem trawy następuje przygotowanie terenu poprzez nawiezienie i rozplantowanie ziemi kompostowej i w razie potrzeby zaprawienie jej nawozem. W przypadku gleby gliniastej jako pierwszy stosowany jest żwir w celu rozluźnienia gleby. Firma OGRODNIA nie wykonuje drenażu ogrodu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że drenaż jest niezbędny poinformuje o tym Zleceniodawcę przed przystąpieniem do prac.
 6. Do zakładania trawnika wykorzystywane są nasiona firmy Barenbrug. Rodzaj mieszanki jest dobierany zależnie od warunków panujących w ogrodzie. Wykonawca podlewa trawnik w dniu wysiania nasion lub rozłożenia darni.
 7. Zleceniodawca zobowiązany jest do codziennego podlewania trawnika przez okres 1 miesiąca i tym samy bierze na siebie odpowiedzialność za utrzymanie wilgoci na trawniku niezbędnej do dobrego kiełkowania nasion lub zakorzenienia rozłożonej darni. Brak podlewania może skutkować wyschnięciem darni lub nasion za co wykonawca nie bierze odpowiedzialności.
 1. Wykonawca przeszkoli Zleceniodawcę w kierunku podstawowej pielęgnacji roślin.

Płatności

 1. Rozliczenie następuje w dniu zakończenia głównych prac (po posadzeniu większości roślin i wysianiu trawy/rozłożeniu darni). Wykonawca przedstawia Zleceniodawcy rozliczenie zawierające wykonane prace i zużyte materiały oraz podpisywany jest protokół odbioru prac.

 2. Możliwe jest rozliczenie w częściach – po wykonaniu konkretnego etapu oraz w przypadku większych zleceń pobieranie zaliczek przed rozpoczęciem pracy.

Dodatkowe zadania Wykonawcy – wykonywane nieodpłatnie jako bonus – nie uwzględnione w kosztorysie.

 1. Po zakończeniu głównych prac Wykonawca wraca do ogrodu po okresie ok 1 miesiąca i wykonuje pierwsze koszenie i krawędziowanie trawnika oraz ewentualne dosianie nasion trawy. W przypadku trawników zakładanych w październiku pierwsze koszenie następuje wiosną następnego roku. Usługa ta jest nieodpłatna i termin zależy od kondycji trawnika oraz współpracy z inwestorem.

 2. W listopadzie w roku sadzenia roślin Wykonawca wraca do ogrodu, aby zabezpieczyć rośliny przed zimą. Usługa ta jest nieodpłatna.

Inne ustalenia

 1. W przypadku dosadzania roślin (tym cebul kwiatowych) w innym terminie, rozliczenie następuje w dniu zakończenia usługi. Rozliczenie zawiera cenę dosadzonych roślin i usługi sadzenia.

 2. Usługa realizacji (wykonania) ogrodu nie obejmuje jego późniejszej pielęgnacji. Pielęgnacja ogrodu jest oferowana jako oddzielna usługa firmy OGRODNIA.

 3. Usługa realizacji (wykonania) ogrodu obejmuje prace zawarte w kosztorysie. Najczęściej nie obejmuje prac typowo budowlanych, brukarskich, elektrycznych, montażu i zakupu małej architektury ogrodowej, chyba że uzgodniono inaczej na etapie kosztorysu.

 4. Wykonawca nie bierze odpowiedzialności za chwasty pojawiające się w ogrodzie. W trawniku zakładanym z siewu pojawiają się chwasty, które giną w wyniku regularnego koszenia. W razie potrzeby Wykonawca wykonuje oprysk na chwasty dwuliścienne – najwcześniej po kilkunastu koszeniach.

 5. O dobry stan roślin po zakończeniu prac dba Zleceniodawca. Wykonawca w razie potrzeby udziela telefonicznych lub e-mailowych porad dotyczących ewentualnych problemów z roślinami.

 6. Wykonawca nie bierze odpowiedzialności za rośliny, które nie przeżyły w wyniku błędnej pielęgnacji lub złego przygotowania podłoża mimo wcześniejszych informacji o konieczności wykonania drenażu. Najczęstsze przyczyny zamierania roślin:

  – brak dostatecznego podlewania po posadzeniu

  – brak wykonanego odwodnienia w przypadku terenu gliniastego lub podmokłego

  – choroby roślin

 7. Pracownicy firmy OGRODNIA dokonują wszelkich starań, aby każdy ogród był wykonany jak najlepiej. Do każdego zlecenia pochodzimy indywidualnie i liczymy na dobrą współpracę ze Zleceniodawcą.

Zapraszamy